ศาสนสมบัติ

ประโยชน์ของการสร้างวัดใหญ่

ศาสนสถานขนาดใหญ่ มีประโยชน์มาก

 

ในสมัยพุทธกาล ยังไม่มีพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะทีละเรื่อง  และทยอยบัญญัติพระวินัยทีละสิกขาบทเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น
ในยุคนั้น ไม่มีวิทยุ ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีการพิมพ์หนังสือ แล้วคณะสงฆ์ซึ่งกระจายตัวอยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั่วอินเดียจะรู้ได้อย่างไรว่า ขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยใหม่ขึ้นอีกกี่สิกขาบทแล้ว  และถ้าไม่รู้ถือพระวินัยไม่เท่ากัน สวดปาฏิโมกข์ก็มีสิกขาบทไม่เท่ากัน คณะสงฆ์ย่อมขาดเอกภาพ

 

อ่านต่อ

เล่าเรื่องเจดีย์

เจดีย์ พุทธสถานอันเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธ ตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบัน

จาก “บันทึกของพระถังซัมจั๋ง” ซึ่งได้จาริกไปอินเดียเมื่อ ๑,๔๐๐ ปีที่แล้ว กล่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดรูปแบบของเจดีย์ในเบื้องต้น ด้วยการทรงนำจีวร สังฆาฏิ และสบงของพระองค์มาพับเป็นสี่เหลี่ยม แล้ววางซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้น ๆ จากใหญ่ไปหาเล็ก และทรงคว่ำบาตรของพระองค์ วางลงไปบนผ้าอีกทีหนึ่งแล้วตรัสว่า “นี่แหละสถูปเจดีย์”

อ่านต่อ

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist