เรื่องจากพระไตรปิฎก

การสืบทอดพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก คือ ที่รวบรวมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พิมพ์เผยแผ่แล้วนับล้านชุดดังนั้น ไม่มีใครบิดเบือนคำสอนได้เพราะเมื่อนำไปเทียบกับที่พิมพ์ ก็จะรู้ทันที

การสืบทอดพระไตรปิฎก
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประมวลรวมไว้ในพระไตรปิฎก โดยพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ได้ทำสังคายนา เพื่อจัดหมวดหมู่คำสอนหลังพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน แบ่งออกได้เป็น ๔ ยุค ดังนี้

อ่านต่อ

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist