มังกรภูผาตะวันตกแห่งเกียวโต

มหาวิทยาลัย Ryukoku หรือ มังกรภูผาแห่งบุพพปณิธานอารามตะวันตก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนิกายโจโดะชินชู สายนิชิฮองกังจิ ถือเป็นสุดยอดศูนย์การศึกษาและพัฒนาบุคลากรที่เก่าแก่ พร้อมทั้งมีความทันสมัย มีความยิ่งใหญ่ในตำนานแห่งวงการพุทธญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี 1639 สำเร็จเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1922


 

ศ. Wakahara รองอธิการบดี และ ศ.Katsura อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เน้นการวิจัย โดยส่งเสริมบุคลากรภายใน และเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาร่วมงานกับองค์กรตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ก่อเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากคณาจารย์ องค์กรการศึกษาภายนอกอย่างมาก


 

ตัวแทนจากวัดพระธรรมกาย โดยศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI เล็งเห็นคุณค่าผลึกแห่งปัญญา ที่เกิดจากการตกตะกอนสู่งานวิจัย จึงเกิดความร่วมมือในโปรเจค ชื่อว่า “ก้าวแห่งพุทธศาสตร์ 0.7.2” ก่อเกิดภาวะแห่งธรรมธารา คือ การไหลบ่าขององค์ความรู้แห่งพุทธธรรม ถ่ายทอดซึ่งกันและกันโดยปราศจากพรมแดน ในโอกาสนี้ ศ. Wakahara ศ.Katsura ผู้เป็นปาจารย์ ยังยินดีกับศิษย์ท่านคือ พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย และทีมงาน ที่ได้ตั้งใจสืบสานศาสนา ดุจหมู่มังกรภูผาที่มีปณิธานปกป้องพุทธธรรม ถนอมไฟพะเนียงแห่งปัญญาไปสู่ส่ำสัตว์ทั้งหลาย

 

 

ผลนับจากนี้... จะเป็นการสร้างฐานความรู้ใหม่ ตกผลึกเป็นงานวิจัย สะท้อนอยู่ในชิ้นงานเนรมิต ตอบแทนคืนกลับแด่องค์กร และผู้สนับสนุน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฝากไว้เป็นมรดก ต่อพระศาสนาสืบไป...

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist