พระอภิธรรมิกาจารย์แห่งนิจิเร็น มิตรแท้แห่งวัดพระธรรมกาย

ศ. Mitomo อาจารย์ใหญ่สายพระอภิธรรม และเป็นพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่แห่งนิกายนิจิเร็น ที่ทุกคนในวงวิชาการพุทธศาสตร์ในระดับนานาชาติ ให้ความเคารพและยอมรับ สถาบันการศึกษาต่างประเทศล้วนส่ง บุคลากรให้มาร่ำเรียนฝึกฝน ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านอยู่มิได้ขาด

หากกล่าวถึงงานด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ท่านได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สถาบันต่าง ๆ จึงมอบรางวัล ทั้งทางด้านวิชาการและงานจิตอาสา เป็นการฉายให้เห็นถึงคุณค่าอันงดงามของท่านที่เปล่งประกาย ในด้านปัญญาและด้านการอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

 

หลังจากที่ท่านรับการบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระธรรมกาย เพื่อศึกษาธรรมภาคปฏิบัติให้ถ่องแท้ ทำให้ท่านทราบถึงเป้าหมาย และอุดมการณ์ของทางวัดพระธรรมกาย เมื่อกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่น

หากไปปาฐกถา ณ ที่ใดก็ตาม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะน้อมนำธรรมที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ไปถ่ายทอด แนะนำ ชักชวนแด่คณาจารย์ เพื่อนสหธรรมิก ศิษยานุศิษย์ และสาธุชนทั่วไป ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น.....คือช่วยเป็นทนายแก้ต่างให้วัดพระธรรมกาย อยู่เป็นนิตย์สิ่งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาธรรมภาคปฏิบัติและด้านวิชาการเป็นสิ่งเกื้อกูลกัน เป้าประสงค์เชิดชูพุทธธรรม ดำริมั่นเป็นธงชัยโบกไสวไปทั่วโลก


 

เมื่อทางศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI วัดพระธรรมกาย เดินทางไปเสนอโครงการความร่วมมือ “ก้าวแห่งพุทธศาสตร์ 0.7.2” ศ. Mitomo ได้มอบคัมภีร์อันทรงคุณค่าที่ตนได้เสียสละกาย ใจ ทุ่มเทจิตวิญญาณ ค้นคว้ามาตลอดชีวิต แด่วัดพระธรรมกาย และอนุญาตให้นำผลงานวิจัยทั้งหมดมาเผยแพร่ได้ อีกยังเชิดชู ให้กำลังใจทางวัดพระธรรมกายในการทำความดี และพร้อมที่จะยืนหยัดช่วยป่าวประกาศธรรม เป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนา เคียงคู่วัดพระธรรมกายตลอดไป นี้แสดงให้เห็นถึงไมตรีและกัลยาณจิตของท่าน ผู้เป็นมิตรแท้แห่งวัดพระธรรมกาย สมดังมโนปณิธานของท่านที่ตั้งใจ ในการหยั่งลงสู่โพธิสัตวมรรค เพื่อกระทำให้ถึงที่สุดแห่งตนและส่ำสัตว์ รับใช้พุทธศาสน์ตราบก้าวสู่ฝั่งแห่งนิรวาณ

 

......พุทธธรรมอยู่ยั่งยืนนาน

......ขอตั้งปณิธานบ่มรอบ

......มอบสัตย์ถวายศาสน์

......ข้านี้อยู่เพื่อเทิตเกียรติ

.....สู้งานสร้างผลสถิตย์สถาน

......ตราบวารมอดม้วย

......ป่าวร้อง ป้องปก ประกาศธรรม

......กู่ก้องโกญจนาท อนันตกัลป์

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist