ประโยชน์ของการสร้างวัดใหญ่

เคล็ดลับของการสื่อสารในสมัยพุทธกาล คือ วัดใหญ่ ในกรุงสาวัตถี

ในช่วง ๑๙ พรรษาแรก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจาริกไปจำพรรษาในที่ต่าง ๆ เปลี่ยนที่ไปเรื่อย ๆ แต่ช่วงตั้งแต่พรรษาที่ ๒๐ ถึงพรรษาที่ ๔๔ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่ในกรุงสาวัตถีเมืองเดียว ๒๕ พรรษา โดยจำพรรษาที่วัดเชตวันมหาวิหาร ๑๙ พรรษา และวัดบุพพาราม ๖ พรรษา
พระไตรปิฎกบันทึกไว้ชัดเจนว่า “ในเชตวันมหาวิหาร ซึ่งมีพระจำพรรษานับพันรูป มีการจัดที่พักของพระอยู่เป็นกลุ่มตามความชำนาญ เช่น พระวินัยธร ผู้เชี่ยวชาญพระวินัย, พระธรรมธร ผู้เชี่ยวชาญพระสูตร และพระธรรมกถึก ผู้เชี่ยวชาญการแจกแจงแสดงธรรม เป็นต้น

ในพระไตรปิฎกยังกล่าวไว้ว่า เป็นธรรมเนียมสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในที่ต่าง ๆ เมื่อออกพรรษาแล้วจะเดินทางไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินต่างรู้ดีว่า พระองค์ทรงจำพรรษาอยู่ที่กรุงสาวัตถี ไปแล้วพบแน่
ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจาริกไปจำพรรษาในที่ต่าง ๆ คณะสงฆ์ก็ไม่รู้จะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไหน ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่พรรษาที่ ๒๐ ซึ่งคณะสงฆ์ขยายตัวไปทั่วแผ่นดินอย่างกว้างขวางแล้ว พระพุทธองค์จึงทรงจำพรรษาที่เมืองเดียว ๒๕ พรรษารวด

เมื่อคณะสงฆ์ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระทัพพมัลลบุตรจะพาไปพัก พระภิกษุที่สนใจพระวินัยจะไปพักกับกลุ่มพระวินัยธร พระภิกษุที่สนใจพระสูตรก็ไปพักกับกลุ่มพระธรรมธร เป็นต้น ศึกษาท่องจำพระสูตรใหม่ และพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นใหม่ เมื่อทรงจำได้ดีแล้วก็กราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจาริกไปในที่ต่าง ๆ

เมื่อไปถึงวัดหลักในหัวเมืองต่าง ๆ ก็จะเคาะระฆังประชุมสงฆ์แจ้งให้ทราบว่า เพิ่งเดินทางมาจากเชตวันมหาวิหาร แล้วสาธยายพระสูตร หรือพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติใหม่ให้พระภิกษุในที่นั้นฟัง เมื่อพระภิกษุในที่นั้น ๆ ท่องจำได้ดีแล้ว ก็แยกย้ายกันจาริกต่อไปยังวัดย่อย ๆ กระจายข่าวต่อ ๆ กันไปอีก ทำให้คณะสงฆ์ที่กระจายตัวในพื้นที่กว้างใหญ่ รู้พระวินัยและพระสูตรเสมอกัน

นี่คือการสื่อสารไร้สายในครั้งพุทธกาล วัดใหญ่อย่างเชตะวันมหาวิหาร ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างขึ้น สิ้นทรัพย์คิดเป็นเงินปัจจุบันหลายหมื่นล้านบาท จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนา

ตัวอย่างจากสถานศึกษา

สถานศึกษาจะมีหลายขนาด เช่น สถานศึกษาในหมู่บ้าน เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สถานศึกษาในตำบล ในอำเภอ ในจังหวัดจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้นจนถึงระดับมัธยมศึกษา บางจังหวัดมีสถาบันระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่วนในระดับประเทศมีมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ บางแห่ง ใช้งบก่อสร้างหลายหมื่นล้านบาท ใช้งบดำเนินการปีละหลายพันล้าน

หากทั้งประเทศมีแต่โรงเรียนประชาบาล ไม่มีมหาวิทยาลัย คงยากที่จะพัฒนาทั้งปริมาณ และคุณภาพทางการศึกษา ตลอดถึงคุณภาพของประชากรในประเทศได้ สถานศึกษาจึงต้องมีหลายระดับที่ต่างทำหน้าที่ และรับผิดชอบตามบทบาทของตน

ประโยชน์ของวัดใหญ่

วัดก็เช่นเดียวกัน มีทั้งวัดในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอเป็นเหมือนโรงเรียนสอนศีลธรรมในชุมชน และต้องมีวัดใหญ่ ๆ เพื่อเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของวัดต่าง ๆ เพื่อนำไปขยายผลสู่ประชาชนทั่วประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist