ศิษย์วัดพระธรรมกาย

ส่วนผู้ที่ยังไม่จบปริญญาตรีแต่มีความตั้งใจจริง ทางวัดก็จะสนับสนุนให้เรียนจนจบปริญญา เพื่อจะได้มีความรู้มาช่วยงานพระพุทธศาสนาได้เต็มที่  

  • อุบาสก จะทยอยบวชพระภิกษุ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะสงฆ์ 
  • อุบาสิกา รักษาศีล ๘ คล้าย ๆ แม่ชีนั่นเอง แต่เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางไปติดต่อประสานงานจึงไม่ได้โกนผม

เอกลักษณ์ของอุบาสก อุบาสิกาวัดพระธรรมกาย

  • การคัดคน   

ผู้ที่ประสงค์จะเป็นอุบาสก อุบาสิกาวัดพระธรรมกาย จะต้องมาช่วยงานวัดในสถานภาพอื่นก่อน เช่น บัณฑิตแก้ว โดยรักษาศีล ๘ ก่อนอย่างน้อย ๑ ปี จากนั้นจึงสมัครเป็นอุบาสก อุบาสิกา เมื่อผ่านการคัดเลือก และฝึกอบรมเป็นเวลา ๑ ปี จึงถือเป็นศิษย์วัดเต็มตัว

  • การฝึกอบรม 

แม้ไม่ใช่พระภิกษุ เป็นเพียงศิษย์วัดแต่ก็มีความสำคัญ เพราะเป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ ของวัด  จึงต้องมีการฝึกอบรมกิริยามารยาท วัฒนธรรมชาวพุทธ ความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ ความตรงต่อเวลา สามารถเป็นต้นแบบให้ญาติโยมได้

  • สนับสนุนให้ศึกษาพระธรรมวินัย   

อุบาสก อุบาสิกาเกือบทุกคนจะเรียนจบธรรมศึกษาเอก และพุทธศาสตรบัณฑิต หลายคนจบเป็นอภิธรรมบัณฑิต บางท่านเรียนบาลีศึกษาจนจบขั้นสูงสุด (บาลีศึกษา ๙)

  • สนับสนุนการปฏิบัติธรรมทำสมาธิ 

นอกจากการปฏิบัติธรรมประจำวันแล้ว ในแต่ละปีทางวัดจะมีช่วงเวลาให้ไปนั่งสมาธิต่อเนื่องคราวละ ๑๕ วัน ปีละ ๒ ครั้ง           

  • มาด้วยอุดมการณ์   

อุบาสก อุบาสิกาเหล่านี้ มีมาจากทุกสาขาอาชีพ ทั้งแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, วิศวกร, นักบัญชี, นักกฎหมาย ฯลฯ มีผู้จบปริญญาเอกหลายสิบคน จบปริญญาโทหลายร้อยคน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบความสำเร็จทางโลก
บางคนอยู่ทางโลกมีเงินเดือนหลายแสนบาท มีรถขับ มีบ้านส่วนตัวสุขสบาย แต่ลาออกมาเป็นศิษย์วัด มีเพียงเงินสวัสดิการเดือนละนิดหน่อย พักอาศัยในบ้านมุงด้วยจาก ภายในผนังบุด้วยไม้อัด อยู่รวมกันหลังละ ๑๐ กว่าคน ไม่มีแอร์ ไม่มีทีวี ไม่มีตู้เย็น ไม่มีห้องส่วนตัว และใช้ห้องน้ำรวม

  • อยู่ร่วมกันแบบสามัคคีธรรม 

มีหัวหน้าบ้าน และคณะกรรมการอาศรมอุบาสกอุบาสิกาคอยดูแล ทางวัดจะดูแลที่พักอาศัย อาหาร เสื้อผ้าปีละ ๒ ชุด และการรักษาพยาบาลยามป่วยไข้ ทุกคนฝากชีวิตไว้แก่กัน ที่จะอยู่ช่วยงานพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิต

เมื่อมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาด้วยอุดมการณ์ กินอยู่อย่างเรียบง่าย ทุ่มทำงานส่วนรวมอย่างอุทิศตน สัปดาห์ละ ๗ วัน ทำให้สามารถสร้างสรรค์งานพระพุทธศาสนาออกมาอย่างมากมาย และเข้มแข็งต่อเนื่อง
ศิษย์วัดพระธรรมกายนี้ ถือเป็นจุดแข็งของวัด ซึ่งหากวัดต่าง ๆ สามารถสร้างขึ้นมาได้ ก็จะเป็นประโยชน์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมาก

 

 

 

 

 

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist