ศิษย์วัดพระธรรมกาย

เอกลักษณ์ของญาติโยมวัดพระธรรมกาย

1. มีคนทุกระดับชั้นเข้าวัด

ประสานกลมกลืนกันระหว่างปัญญาชนคนรุ่นใหม่กับคนที่ความรู้ไม่สูง คนกรุงกับคนชนบท ผู้สูงวัยกับเยาวชนคนหนุ่มสาว คนรวยกับคนจน ปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างผสมกลมกลืน

2. ทางวัดเน้นความสงบ
ทางวัดเน้นความสงบ ความสะอาดตา ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ตกแต่งเครื่องประดับมาอวดกัน จึงให้ทุกคนใส่ชุดขาวมาวัด ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่เล่นการพนัน หรือเสพอบายมุขในวัด ซึ่งญาติโยมก็ให้ความร่วมมือดีมาก

3. ญาติโยมเป็นผู้ที่ฝึกตัวดี
ทางวัดจะอบรมญาติโยมถึงวัฒนธรรมชาวพุทธ เช่น การกราบ การไหว้ การลุก การนั่ง การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ กิริยามารยาท การสวดมนต์ทำวัตร การอาราธนาศีลก็ให้ทุกคนเปล่งเสียงชัดเจนโดยพร้อมเพรียงกัน

4. รักการปฏิบัติธรรม
ในทุกงานบุญจะมีการนั่งสมาธิ ซึ่งไม่ใช่นั่งเพียง ๑๐ – ๒๐ นาที พอเป็นพิธี แต่นั่งคราวละนานเป็นชั่วโมง ซึ่งคนหลายแสนคนก็นั่งกันอย่างเงียบสงบ น่าอัศจรรย์ใจ ไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือฝนจะตก คนจะแน่นอย่างไร ทั้งนี้เพราะใจรักธรรมะเสมอกัน

5. มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น
ญาติโยมไม่ได้เข้าวัดเพียงเพื่อทำตามประเพณี แต่มีเป้าหมายฝึกตัวเอง เพื่อมุ่งนิพพานไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ในระหว่างที่ยังไม่หมดกิเลสก็ตั้งเป้าหมายให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งเป็นชั้นของพระโพธิสัตว์ เพื่อเป็นที่พักระหว่างการเดินทางในวัฏสงสาร ก่อนจะลงมาเกิดสร้างบารมีกันต่อไป

6. ตระหนักในคุณค่าของบุญ
ยึดหลัก “บุญนิยม” ไม่ยึด “วัตถุนิยม” ทำความดีทั้งการให้ทาน การรักษาศีล และการทำสมาธิภาวนา โดยมุ่งหวังบุญกุศลการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นที่ตั้ง ส่วนพระของขวัญ คือ เหรียญพระรูปแบบต่าง ๆ ที่ทางวัดมอบให้เป็นของขวัญในวาระโอกาสที่ทำบุญนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระลึกนึกถึงบุญเท่านั้น ญาติโยมไม่ได้ยึดติด
หลายคนเมื่อทำบุญในหลายวาระ มีเหรียญพระของขวัญมากได้นำมาถวายวัด เพื่อจัดให้แก่คนรุ่นหลังต่อ ๆ ไป เพราะรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริง คือ คุณความดีในตัว บุญกุศลที่ตนได้กระทำ
ทางวัดไม่มีการจำหน่ายวัตถุมงคลทุกรูปแบบ ดังนั้น หากเห็นมีการนำรูปพระเครื่อง แม้กระทั่งสิ่งอื่น เช่น ค้อน พร้อมติดป้ายราคา ก็พึงทราบว่าเป็นการทำข้อความปลอม เพื่อใส่ร้ายป้ายสีวัดของผู้ไม่หวังดี

7. ความรู้สึกเป็นเจ้าของวัด
ทางวัดจะสอนให้ญาติโยมตระหนักว่า วัดเป็นของญาติโยมทุกคนที่ช่วยกันสร้าง ช่วยกันใช้เป็นที่บำเพ็ญบุญ และช่วยกันดูแลรักษา ญาติโยมที่มาวัดนาน ๆ จะรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของวัด ช่วยกันเป็นอาสาสมัครอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมใหม่ที่เพิ่งมา
เมื่อมีงานพระศาสนาใด ๆ ทุกคนก็จะมาช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยไม่กลัวความร้อน ความลำบาก ความสกปรก ความเหน็ดเหนื่อยใด ๆ เลย แม้จะล้างห้องน้ำ ปัด กวาด เช็ด ถูอาคารสถานที่ก็ทำด้วยใจเบิกบาน สิ่งนี้ทำให้งานบุญที่มีคนเข้าร่วมหลายแสนคน สามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
หลักคิดของวัด “คนมาวัดร้อย ให้เป็นเจ้าหน้าที่วัดทั้งร้อยคน มาวัดล้าน ให้เป็นเจ้าหน้าที่วัดทั้งล้าน”

8. เหตุที่ญาติโยมมาวัดมากเพราะทางวัดสอนธรรมะให้การอบรมอย่างจริงจัง
เมื่อญาติโยมนำธรรมะไปปฏิบัติทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน มีความสุข บางคนใหม่ ๆ มาวัดยังจนทำบุญทีละ ๑๐ บาท ต่อมารวยเป็นเศรษฐี ทำบุญถวาย ๑๐ ล้านก็มี เมื่อเขามาแล้วได้ประโยชน์ จึงไปชวนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาด้วย คนจึงมาวัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

สรุป

ญาติโยมนี่เองเป็นพลังช่วยในการขับเคลื่อนงานของวัดที่สำคัญมาก หากวัดต่าง ๆ นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนอบรมประชาชนอย่างจริงจัง ให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น มีการบริหารจัดการที่ดี วัดก็จะเจริญ สังคมก็จะสงบร่มเย็น พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

 

 

 

 

 

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist