การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก

ยุคอุตสาหกรรมและยุคข้อมูลข่าวสาร
   “สถานที่ทำงานหลัก” คือ บริษัท, ห้างร้าน และโรงงาน ผู้คนมีการย้ายถิ่นฐานกันมาก คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่หางานทำในเมือง

   “วัดในชนบท” เหลือเพียงคนแก่และเด็กจึงอ่อนกำลังลง ส่วน “วัดในเมือง” มีประชากรรอบวัดเพิ่มขึ้นมากมาย แต่วัดไม่คุ้นเคยกับชุมชนรอบวัด บางคนบ้านอยู่ติดวัดมา ๑๐ ปี ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าอาวาส
   มีสถาบันสังคมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาก เช่น โรงเรียน, โรงแรม, สถานบันเทิง หรือสถานพักผ่อนหย่อนใจ วัดไม่ใช่ศูนย์กลางของชุมชนอีกต่อไป หากพระสงฆ์มัวแต่ตั้งรับอยู่ในวัด คนจะไม่เข้าวัด นอกจากเวลามีพิธีกรรมตามประเพณี เช่น งานศพ, งานบวช หรือวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น
   วัดจำนวนมากปรับตัวไม่ทันตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม สังคมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและข้อมูลข่าวสารแล้ว แต่วัดส่วนใหญ่ยังอยู่ในยุคเกษตร บ้างก็พยายามดึงคนเข้าวัดโดยอาศัยมหรสพ ดูหมอ ใบ้หวย พิธีกรรมตามความเชื่อต่าง ๆ
  “สถานภาพของพระภิกษุ” จากที่เคยเป็นผู้นำทางความคิดของสังคมก็ตกต่ำลง คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยคิดว่าตนมีความรู้มากกว่าพระสงฆ์
   ผลลัพธ์ คือ ประชาชนค่อย ๆ เหินห่างจากวัด เหลือผู้ที่ยังร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่บ้างเพียงร้อยละ ๖๙ อีกร้อยละ ๒๕ เป็นชาวพุทธแต่ในนาม ที่เหลืออีกร้อยละ ๖ เป็นผู้นับถือศาสนาอื่น คนเข้าวัดน้อยลงทุกที วัดใหญ่กลางกรุงบางแห่ง มีประชากรรอบวัดนับแสนคน แต่มีคนมาถือศีลวันพระไม่ถึง ๑๐ คน
ศาสนาอื่นกำลังรุกหนัก หากปล่อยสถานการณ์ให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ชาวพุทธจะเหลือน้อยลง  พระภิกษุจะเหลือน้อยลง วัดจะร้างมากขึ้นเรื่อย ๆ พระพุทธศาสนาจะเสื่อมลง จนอาจสิ้นสูญจากประเทศไทย เหมือนกับประเทศอินเดีย

ทางแก้ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก

ในครั้งพุทธกาล หลังตรัสรู้ธรรมได้ราว ๕ เดือน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประชุมพระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกของโลก และทรงประทานโอวาทความตอนหนึ่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่อความเอ็นดูแก่โลก...”
            จะเห็นได้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก พระองค์ไม่ได้ให้พระนั่งรอคนมาเข้าวัด แต่ให้รุกออกไปให้ธรรมะกับประชาชน แม้พระองค์เองก็ทรงทำอย่างนั้นเหมือนกัน พระพุทธศาสนาขยายไปทั่วชมพูทวีปด้วยการเผยแผ่เชิงรุกนี่เอง

ตัวอย่างการเผยแผ่เชิงรุกของวัดพระธรรมกาย

  1. การจัดตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

หากไม่มีกิจกรรมชาวพุทธก็จะเฉา ต้องมีกิจกรรมจึงจะคึกคัก กิจกรรมที่ทำได้ง่าย คือ การตักบาตร วัดพระธรรมกายจึงประสานพระสังฆาธิการ และชวนสาธุชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ จัดตักบาตรพระร่วมกัน คราวละพันรูปบ้าง หมื่นรูปบ้าง เพื่อปลุกกระแสชาวพุทธให้ตื่นตัว

  1. การบวชพระแสนรูป

ขณะนี้จำนวนพระภิกษุ สามเณรลดลงเรื่อย ๆ วัดร้างจึงเพิ่มมากขึ้น วัดที่ไม่มีพระภิกษุอยู่เลยมี ๕,๙๐๐ วัด ที่ยังไม่ร้าง แต่ใกล้ร้าง คือ เหลือพระหลวงตาอายุมากอยู่เพียงวัดละ ๑ – ๒ รูป อีกเกือบ ๒๐,๐๐๐ วัด
ทางแก้ คือ การจัดบวชพระคราวละแสนรูป โดยกระจายไปบวช ณ วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปีละ ๒ รุ่น ในช่วงภาคฤดูร้อนรุ่นหนึ่ง และช่วงเข้าพรรษาอีกรุ่นหนึ่ง หลังอบรมผู้ที่มีจิตศรัทธาบวชต่อไม่สึกให้ไปช่วยกัน “พัฒนาวัดร้าง ให้เป็นวัดรุ่ง”

  1. การสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะในหมู่เยาวชน

“เยาวชน” คือ อนาคตของชาติและพระพุทธศาสนา แต่เด็กรุ่นใหม่ไม่คุ้นกับพระสงฆ์ ไม่คุ้นกับวัด ห่างเหินพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสัญญาณอันตราย ทางวัดจึงสนับสนุน “โครงการเด็กดีวีสตาร์” ปีละล้านคน  เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่ง และคนดีของพ่อแม่และสังคม
โดยการให้ทำการบ้าน ๑๐ ข้อ เช่น ให้กราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน สวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนนอน ตื่นเช้าเก็บผ้าห่มเครื่องนอนให้เรียบร้อย สมาทานศีล ๕ ทุกวัน ออมทรัพย์ทุกวัน จับดีครูและเพื่อน ช่วยงานบ้านทุกวัน เป็นต้น เพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเยาวชน

  1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปต่างประเทศ

ถ้าศาสนาพุทธอยู่แต่ในประเทศอินเดีย เมื่อศาสนาพุทธสูญสิ้นจากอินเดียก็เท่ากับสูญหายไปจากโลกนี้ แต่เพราะมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศ จึงยังคงมีพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เราจึงมีหน้าที่ต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาอารยประเทศด้วย
วัดพระธรรมกาย ได้ส่งพระภิกษุไปเผยแผ่ยังประเทศต่าง ๆ ปัจจุบัน มีวัดสาขา ๘๕ แห่ง ใน ๓๓ ประเทศ มีโครงการบวชพระนานาชาติเป็นประจำทุกปี แยกกลุ่มอบรมด้วยภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
ชาวไทยมีรากฐานผูกพันกับพระพุทธศาสนากว่า ๒,๐๐๐ ปี แม้ผู้ที่ไม่ค่อยได้ถือศีล นั่งสมาธิก็ยังมีความศรัทธาผูกพันกับพระพุทธศาสนา 
ชาวพุทธที่ตื่นตัวแม้มีไม่มากนัก แต่ถ้าทั้งพระทั้งโยมสามัคคีร่วมใจกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก พระพุทธศาสนาจะพลิกฟื้นรุ่งเรืองขึ้นในประเทศไทยได้อีกครั้งแน่นอน และจะขยายสู่นานาอารยประเทศ ศีลธรรมและความสงบร่มเย็นจะกลับคืนมาสู่โลก

ภาพกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขนาดใหญ่ หลากหลายรูปแบบที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้น จึงถือเป็นการเผยแผ่เชิงรุกที่สำคัญ เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา นำศีลธรรมกลับคืนมาสู่สังคมอีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist