วิสัยทัศน์วัดพระธรรมกาย

“พระพุทธศาสนาในไทยจึงเหมือนอยู่บนทางสองแพร่ง
ถ้าชาวพุทธยังเพิกเฉยหรือแตกแยกโจมตีกัน ประชาชนจะเกิดความเบื่อหน่าย พระพุทธศาสนาจะเสื่อมลงเรื่อย ๆ จนกลายเป็นศาสนาของชนส่วนน้อยในไทย และอาจหายสาบสูญไปเหมือนประเทศอินเดีย 
แต่หากวัดทุกวัด ชาวพุทธทุกคนสามัคคีกัน ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง ศีลธรรมจะกลับคืนสู่สังคม พระพุทธศาสนาจะเจริญเต็มประเทศไทย และขยายสู่นานาอารยประเทศอีกด้วย งานนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของชาวพุทธทุกภาคส่วน 
วัดพระธรรมกายจึงมีคำขวัญที่ให้ศิษยานุศิษย์ท่องปฏิญาณกันทุกคืน ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DMC ว่า

“พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว”

ทางวัดช่วยในส่วนที่ตนทำได้อย่างเต็มกำลัง เช่น กราบขอความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษา และปฏิบัติธรรม จัดอบรมถ่ายทอด Know How และทักษะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก แก่พระภิกษุที่สนใจทั่วประเทศ ฯลฯ
งานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมเป็นงานใหญ่ ลำพังวัดหนึ่งวัดใดเพียงวัดเดียวทำไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่เพียงใด ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกวัดช่วยกัน ใครถนัดงานเผยแผ่ ธรรมปฏิบัติ  การศึกษา งานวิชาการ สังคมสงเคราะห์ ในรูปแบบใดก็ขอให้ช่วยกันทำ วัดมีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย จะได้รองรับความชอบของประชาชนได้ทุกกลุ่ม

Keyword ของความสำเร็จ คือ “ความสามัคคี”

ถ้าชาวพุทธทุกหมู่เหล่าสามัคคีกันทำงานนี้ สำเร็จแน่นอน คำว่า “สามัคคี” ไม่ได้หมายถึงว่า ต้องคิดเหมือนกัน ทำวิธีการเดียวกัน เพราะเป็นไปไม่ได้ แต่หมายถึงให้ใช้พลังของตนไปในทางสร้างสรรค์ ชวนประชาชนมาปฏิบัติธรรม ทำความดีมาก ๆ ใครชอบแบบไหนก็เผยแผ่แบบที่ตนชอบ จะส่งผลโดยภาพรวมเป็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ศีลธรรมกลับคืนมาสู่สังคมไทย

แต่ถ้ามัวโจมตีด่าว่ากัน ทั้ง ๆ ที่สื่อออนไลน์ปัจจุบันไม่รู้ว่าใครเป็นใคร จะมีคนต่างชาติต่างศาสนา รวมทั้งผู้ไม่หวังดีเข้ามาผสมโรง ยุให้เราทะเลาะกันเองหรือไม่ก็ไม่รู้ ทำให้ชาวพุทธคุ้นชินกับการดูหมิ่นเหยียดหยามพระสงฆ์ วัด ลามปามถึงพระพุทธรูป

ชาวพุทธที่หลงไปในวังวนของการด่าว่า ดูหมิ่นพุทธด้วยกันเองนี้ เป็นเหมือนจิ้งหรีดที่ถูกเขาปั่นหัวให้กัดกันเอง

พลังในทางสร้างสรรค์            สามัคคี             พุทธเจริญ
พลังในทางทำลาย               แตกแยก            พุทธเสื่อม

ภาพความสำเร็จ

ด้านคณะสงฆ์

พระภิกษุมีความรู้ธรรมะ ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยม มีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชน ทั้งปริยัติและปฏิบัติ

วัดร้างหมดไปจากประเทศไทย ทุกวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาอย่างน้อย ๕ รูปขึ้นไป มีการปฏิบัติศาสนกิจอย่างคึกคัก วันพระหรือวันอาทิตย์มีญาติโยมเข้าวัดทำบุญ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมอย่างเนืองแน่นเต็มศาลาทุกวัด

ด้านประชาชน

เยาวชนไทยเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน เล่นกีฬา เบิกบาน แจ่มใส ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ไม่ติดยาเสพติด ไม่มั่วสุมทางเพศ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท นำความสุขใจชื่นใจมาสู่ทุกคนในครอบครัว

ชาวพุทธไทยเป็นชาวพุทธเต็มตัว หมั่นศึกษาพระไตรปิฎก ให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอ

ชาวไทยมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข สมนาม “สยามเมืองยิ้ม” ที่เคยมีมา

ด้านประเพณี

ฟื้นฟูประเพณีวันพระ ให้ทุกคนตั้งใจให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็นพิเศษ

ฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษา ครั้งหนึ่งในชีวิตของชายไทยพุทธทุกคนจะต้องบวชให้ได้อย่างน้อย ๑ พรรษา

ด้านสังคม

เศรษฐกิจกับจิตใจเจริญไปควบคู่กัน ประเทศไทยกลายเป็นประเทศต้นแบบแห่งการพัฒนาที่ทั่วโลกต้องศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาด้านจิตใจที่เป็นต้นทุนมนุษย์

ด้านต่างประเทศ

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกอย่างแท้จริง เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรพุทธทั่วโลก มีชาวพุทธจากทั่วโลกเดินทางมาศึกษาธรรมะ และเยี่ยมเยือนประเทศไทยมากมาย ปีละหลายสิบล้านคน

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองมายาวนาน มีงานประเพณีชาวพุทธที่ดีงามอยู่ในทุกท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมชาวพุทธ เช่น การทำบุญตักบาตร การแห่เทียนเข้าพรรษา การสวดมนต์เจริญภาวนา การบวชพระ เป็นต้น เมื่อประชาสัมพันธ์ออกไปทั่วโลก ภาพของพระสงฆ์และสามเณรที่ผูกพันกับวิถีชาวพุทธในชนบทไทย จะเป็นจุดขายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างดียิ่ง

 

 

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist