หยุดใช้ปากเป็นหอก โจมตีกันด้วยเรื่องคำสอน
๑. มูลเหตุหลักของความแตกแยกมุ่งโจมตีกัน มาจากเรื่อง คำสอน
คำสอนในพระพุทธศาสนา แบ่งได้ 3 ระดับ คือ
๑.๑ คำสอนเพื่อประโยชน์ชาตินี้ เช่น ให้มีน้ำใจต่อกัน รักษาศีล ละเว้นอบายมุข
คำสอนในระดับแรกนี้ โดยภาพรวมชาวพุทธทุกกลุ่ม สอนสอดคล้องกัน

๑.๒ คำสอนเพื่อประโยชน์ชาติหน้า เช่น เรื่องนรก สวรรค์ บุญบาป
คำสอนในระดับที่ ๒ นี้ ส่วนใหญ่สอนตรงกัน มีบ้างที่สอนต่าง เช่น ท่านพุทธทาสปฏิเสธนรกสวรรค์ที่เป็นภพภูมิ

๑.๓ คำสอนเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง คือ การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้น
คำสอนในระดับที่ ๓ นี้ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียด เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตน ชาวพุทธกลุ่มต่าง ๆ จึงมีหลักปฏิบัติที่หลากหลาย อาทิ สายพุทโธ สายสัมมาอะระหัง สายพองหนอยุบหนอ สายมโนมยิทธิ


ไม่ต้องกลัวว่าคำสอนของสายใดจะผิด จะทำให้พระธรรมวินัยวิปริตผิดเพี้ยน เพราะพระธรรมวินัยสรุปรวมอยู่ในพระไตรปิฎก ไม่มีใครจะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาพระไตรปิฎกได้

เพราะถ้าไปแก้เนื้อหาตอนใดตอนหนึ่ง เพียงเอาไปเทียบกับเนื้อหาของพระไตรปิฎก ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ไปในประเทศต่าง ๆ แล้วนับล้าน ๆ ชุด ก็จะรู้ได้ทันที จะเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ มากมายในวงกว้าง ถ้าไม่ได้รับการยอมรับผู้ทำก็มีแต่จะเสื่อมเสียไปเอง

ดังนั้น ไม่มีใครทำให้พระธรรมวินัยผิดเพี้ยนไปได้ และไม่ต้องตื่นกลัวว่า ถ้าคำสอนของสายใดที่ตนเห็นว่าไม่ถูกได้รับความนิยมแพร่หลายมาก จะทำให้พระธรรมวินัยวิปริตผิดเพี้ยนไปอีก
เพราะตราบใดยังมีพระไตรปิฎกอยู่ เราก็ยังมีแม่แบบให้อ้างอิงศึกษาไปชั่วกาลนาน ไม่มีใครที่จะทำให้คนอื่นเชื่อตามไปได้ทั้งหมด ไม่ว่าผู้นั้นจะมีอิทธิพลมากเพียงใด
ดังเช่นท่านพุทธทาสซึ่งมีชื่อเสียงมาก

มีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วท่านพุทธทาสปฏิเสธเนื้อหาพระไตรปิฎกส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ นรกสวรรค์ เทวดานางฟ้า ยักษ์ บอกตัดทิ้งได้ร้อยละ ๖๐ แต่จริง ๆ ท่านก็ไม่ได้ตัดทิ้ง พระไตรปิฎกก็ยังอยู่เหมือนเดิม และก็ไม่มีทางที่ทุกคนจะไปเชื่อตามท่านหมด ไม่ว่าท่านพุทธทาสจะมีอิทธิพลมากเพียงใด มีศิษยานุศิษย์มากเพียงไหน ก็ไม่มีทางไปตัดพระไตรปิฎกทิ้งร้อยละ ๖๐ ตามใจชอบได้จริง ๆ

๒.พลังสร้างสรรค์ทำให้เจริญ พลังทำลายทำให้เสื่อม
ชาวพุทธที่ตื่นตัวซึ่งมีอยู่ไม่มากเลย ควรจะใช้พลังของตนในทางสร้างสรรค์ โดยชักชวนประชาชนมาปฏิบัติในแบบที่ตนชอบให้ได้มากที่สุด ถ้าทุกคนทำอย่างนี้ จะส่งผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา

จะชอบศึกษาพุทธเชิงวิชาการ
จะชอบพุทธแบบสังคมสงเคราะห์
จะชอบพุทธเชิงศิลปวัฒนธรรม
จะชอบปฏิบัติแบบพุทโธ สัมมาอะระหัง พองหนอยุบหนอ ทุกแบบดีทั้งนั้น เพราะคนเรามีจริตอัธยาศัยต่างกัน ใครชอบปฏิบัติแบบไหนก็ไปสายนั้น

ชาวพุทธที่ตื่นตัวที่มีจำนวนน้อยอยู่แล้ว ไม่ควรใช้พลังของตนไปในทางทำลายมุ่งโจมตีบั่นทอนกำลังกันเอง จนสังคมเอือมระอาว่า

ชาวพุทธมีแต่ทะเลาะกัน ทำให้มีผู้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนพระพุทธศาสนาอาจสาบสูญไปจากประเทศไทย เมื่อถึงตอนนั้นจะมีประโยชน์อะไรกับการย้ำคิด ย้ำพูด ย้ำทำว่า

“ ฉันถูกๆๆๆๆ เธอผิดๆๆๆๆ ”
ขอให้ระลึกถึงพุทธโอวาทที่ว่า


“ สุขา สงฺฆสฺส สามัคคี
ความสามัคคีของหมู่คณะ ทำให้เกิดสุข ”


3. ยังเข้าไม่ถึงแล้วมาทะเลาะกัน ก็เป็นเหมือนตาบอดคลำช้าง
ลองคิดดูว่า ถ้าชาวพุทธที่ตื่นตัวมุ่งโจมตีกันอย่างเอาเป็นเอาตาย ดังเช่นที่เคยปรากฏ

โจมตีท่านพุทธทาส ที่ปฏิเสธนรกสวรรค์ ให้ฉีกพระไตรปิฎกทิ้งร้อยละ ๖๐
โจมตีพระป่าสายหลวงตามหาบัว ที่บอกว่า หลวงปู่มั่น มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์มาเยี่ยม แสดงว่านิพพานแล้ว ยังมีตัวตนอยู่

โจมตีหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ที่สอนว่าถอดกายไปสู่แดนนิพพาน พบว่า มีสระน้ำ มีวิหาร มีหอระฆัง แสดงว่านิพพานเป็นภพภูมิ

โจมตีสายธรรมกาย ที่ไปบูชาข้าวพระพุทธเจ้า แสดงว่านิพพานเป็นภพภูมิ

โจมตีสายพองหนอยุบหนอ ว่าสอนแบบท่องจำตามตำรา ไม่ได้เข้าถึงจริง เป็นลูกศิษย์พระพม่า ดูถูกสายธรรมปฏิบัติของไทย

โจมตีคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ที่รับเงินทองที่ญาติโยมนำมาถวาย ว่าผิดพระวินัย นิสสัคคิยปาจิตตีย์

โจมตีชาวพุทธที่เชื่อว่า “สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ” ว่าเพี้ยน ปฏิเสธสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ทำพระธรรมวินัยให้วิปริต ต้องขจัดให้หมดไป

สวรรค์มีจริงไหม
นิพพานมีภาวะเป็นอย่างไร
ตั้งใจเจริญมรรคมีองค์ ๘ เข้าถึงแล้วรู้เอง
ยังเข้าไม่ถึงมานั่งทะเลาะกัน
ก็เป็นเหมือนตาบอดคลำช้าง


ถ้าชาวพุทธ ที่เป็นลูกศิษย์ของพุทธสายต่าง ๆ มุ่งแต่โจมตีกัน เห็นแต่สิ่งที่ตัวเองยึดถือว่าเป็นสิ่งถูกต้อง สายที่มองเห็นต่างออกไป โจมตีว่าผิด อะไรจะเกิดขึ้น

พระพุทธศาสนามีแต่จะแตกแยก จนมีโอกาสเสื่อมสูญไปจากประเทศไทย การโจมตีกันและกันนั้น ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญของพระพุทธศาสนาเลย มีแต่ทำให้เกิดความแตกแยก ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อม ผู้กระทำนอกจากไม่ได้บุญแล้ว ยังแบกบาปมหันต์ เพราะเหตุที่ว่า


การสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์
ก็คือ การทำสังฆเภท เป็นอนันตริยกรรม
ซึ่งเป็นกรรมหนักที่สุด ปิดสวรรค์ ปิดนิพพาน


พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ผู้ที่กระทำกรรมนี้ ตายแล้วเที่ยงแท้ที่จะลงอเวจีมหานรก

 

 

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist