ชาวพุทธ หยุดทะเลาะกันเรื่องคำสอน

ปัจจุบันมีการโจมตีกันในหมู่ชาวพุทธเรื่องคำสอน อาทิ

- โจมตีท่านพุทธทาสว่าปฏิเสธนรกสวรรค์ เทวดานางฟ้า จะฉีกพระไตรปิฎกทั้ง 60%
- โจมตีธรรมกายว่า สอนนิพพานเป็นอัตตา
- โจมตีพระป่า ที่สอนว่า อาจารย์มั่นไปพบพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ แสดงว่านิพพานแล้วยังมีตัวตนอยู่
- โจมตีท่านฤาษีลิงดำว่า สอนว่านิพพานเป็นอัตตา ไปเห็นนิพพานมีหอระฆัง มีสระน้ำ วิหาร
-โจมตีท่านคึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง ว่าสอนเน้นพุทธวจนะ แบบตามใจฉัน เพี้ยน ฯลฯ

สร้างความรู้สึกดูหมิ่นเกลียดชังในหมู่ชาวพุทธ เพราะเกรงว่าพระธรรมวินัยจะถูกทำให้วิปริตผิดเพี้ยน
ความจริงคือไม่มีใครทำให้พระธรรมวินัยวิปริตได้ เพราะพระธรรมวินัย คำสอนของพระพุทธเจ้าได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก แม้พระอาจารย์แต่ละสำนักจะตีความไม่ตรงกันและสอนตามความเข้าใจของตน แต่พระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้วิปริตผิดเพี้ยนไปแต่ประการใด

เราทุกคนสามารถศึกษาเทียบเคียงได้ตลอด และไม่ต้องกลัวว่า ถ้ามีคนไปเชื่อศรัทธาคำสอนนั้นๆ มาก เดี๋ยวพระธรรมวินัยจะวิปริตไป เพราะไม่ว่าผู้นั้นจะมีอิทธิพลมากเพียงใด อาทิ ท่านพุทธทาส มีศิษยานุศิษย์เคารพศรัทธามาก หรือขนาดพระพุทธโฆษาจารย์ ผู้เรียบเรียงคัมภีร์อรรถกถาเกือบทั้งหมด มีอิทธิพลสูงสุดในรอบ 2,000 ปีมานี้ ก็มีผู้ไม่เห็นด้วยกับท่านในหลายประเด็น เพราะเรามีพระไตรปิฎกเป็นตัวเทียบเคียง

ลองคิดดูว่า ถ้าตุลาการรัฐธรรมนูญลงมติในเรื่องใดแล้ว ฝ่ายเสียงข้างมากโจมตีฝ่ายเสียงข้างน้อยว่า วินิจฉัยผิด ทำรัฐธรรมนูญให้วิปริต เป็นภัยต่อรัฐธรรมนูญ ต้องขจัดให้หมดไป คงปั่นป่วนวุ่นวายไปทั้งประเทศ
ตราบใดที่ยังเป็นการเข้าใจด้วยความคิด ไม่มีทางที่จะทุกคนจะเห็นตรงกัน ตั้งใจปฏิบัติธรรมทำความดีไปเถิด เข้าถึงธรรมเกิดญาณทัศนะเมื่อใดก็จะเห็นตรงกันเอง

สรุป ไม่มีใครในโลก ไม่ว่ามีอิทธิพลมากเพียงใด จะทำพระธรรมวินัยให้วิปริตได้ เพราะฉะนั้น ชาวพุทธอย่าหลงประเด็น อย่าให้เขาเสี้ยมให้ทะเลาะกันด้วยเรื่องคำสอน
ไม่มีใครบิดเบือนปลอมปนพระไตรปิฎกได้

พระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประมวลสรุปอยู่ในพระไตรปิฎก ซึ่งมีการพิมพ์เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางนับล้านๆชุด ทั้งใน ไทย พม่า ลังกา ลาว กัมพูชา และทั่วโลก
ดังนั้น ไม่มีใครสามารถบิดเบือนปลอมปนพระไตรปิฎกได้ เพราะถ้าใครทำ

เมื่อเอาเนื้อหาไปเทียบกับพระไตรปิฎกที่แพร่หลายอยู่มากมาย ก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นของแปลกปลอม ไม่มีใครยอมรับ ผู้ทำก็มีแต่จะเสียไปเอง

ตื่นเถิดชาวพุทธ! อย่าตกเป็นเหยื่อของการสร้างความเกลียดชัง แตกแยก ด้วยการโจมตีว่าจะมีการปลอมปนพระไตรปิฎก
พระพุทธเจ้า คือ พระศาสดาที่มีการบริหารจัดการอย่างเยี่ยมยอด

พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและคณะสงฆ์ดำรงอยู่รักษาคำสอนมาได้ยาวนานกว่า 2,500 ปี ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถในการบริหารจัดการของพระพุทธเจ้า
พระองค์ได้ทรงวางระบบระเบียบในการบริหารคณะสงฆ์ไว้อย่างดียิ่ง ทั้งระเบียบการรับสมาชิกใหม่เข้าหมู่ คือ การบวช ซึ่งมีการปรับวิธีการเป็นระยะตามสภาพการเจริญเติบโตของคณะสงฆ์

จากพระองค์บวชให้เพียงพระองค์เดียว ( เหมือนระบบการบริหารแบบเถ้าแก่ ) ไปสู่การมอบอำนาจการบวชให้คณะสงฆ์ ( เหมือนการบริหารแบบหมู่คณะ ) ระเบียบการอยู่ร่วมกันของคณะสงฆ์

การจำพรรษา การปวารณา การรับกฐิน การรับพระอาคันตุกะ การขบฉัน ฯลฯ ทรงวางระบบไว้อย่างดี ทรงแต่งตั้งอัครสาวกซ้ายขวา และพระอสีติสาวก 80 องค์ ช่วยในการเป็นต้นแบบในด้านต่างๆ และดูแลคณะสงฆ์
เมื่อมีพระภิกษุรูปใด กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ชาวโลกติเตียน พระองค์ก็จะประชุมสงฆ์ สอบถามจนได้ความจริง

และบัญญัติสิกขาบท ห้ามไม่ให้สงฆ์รูปใดทำอย่างนั้นอีก ถ้าใครไปทำก็มีโทษหนักเบาตามการกระทำผิดนั้นๆ รวมเป็นศีล 227 ข้อของพระในปัจจุบัน

บทบัญญัติเหล่านี้รวบรวมอยู่ในพระวินัยปิฎก 8 เล่ม ความหนาหลายพันหน้า แสดงอย่างชัดเจนถึงความอัจฉริยะภาพในการบริหารจัดการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตรงนี้คณะสงฆ์และชาวพุทธทุกคนยึดถือเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการ การทำงานพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist