วัดพระธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงจริงหรือ ?

ตอบ: ไม่จริง วัดพระธรรมกายมิได้เป็นภัยต่อความความมั่นคง เพราะ

1) วัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีเป้าหมายที่จะสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี ซึ่งตลอดระยะเวลา๔๕ ปีที่ผ่านมา โครงการทุกโครงการที่วัดพระธรรมกายดำเนินการมาก็ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าโครงการต่างๆ ที่วัดดำเนินการมาโดยตลอดนั้น ล้วนเป็นการทำตามวัตถุประสงค์ ๓ ประการนี้ทั้งสิ้น ซึ่งผลที่ได้ก็คือ การได้สมาชิกที่ดีของสังคมเกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้พระพุทธศาสนาและสังคมมีความสงบ ร่มเย็น เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนได้อย่างแท้จริง

2)ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีนับตั้งแต่ที่ได้สร้างวัดมา สิ่งที่หลวงพ่อธัมมชโยเทศน์สอนสาธุชนมีแต่เพียงเรื่องการปฏิบัติธรรม การทำสมาธิเจริญภาวนา มุ่งขัดเกลาให้สาธุชนพุทธบริษัท อุบาสกอุบาสิกาได้ตระหนักถึงการละชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ขณะที่หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาส มุ่งให้ความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันตลอดมา ขณะที่พระภิกษุสามเณรในวัดพระธรรมกายทุกรูปต่างก็ได้รับการดูแลกวดขันอย่างเข้มงวด ให้รักการขูดเกลากิเลส ศึกษาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เพียงอย่างเดียว ไม่เคยมีนโยบายหรือการสนับสนุนส่งเสริมให้ไปก่อความเดือดร้อนวุ่นวายใดๆ

3)วัดพระธรรมกายไม่เคยมีส่วน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงใดๆ ทุกรูปแบบ ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตชีโว และพระภิกษุทุกรูปของวัดพระธรรมกายมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแนวทางหรือหลักการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ การไม่เข้าไปว่าร้าย ไม่เข้าไปทำร้าย วางตนอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยอันดีงามและเน้นฝึกหัดขัดเกลาให้ทั้งพระภิกษุและสาธุชนผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติตนอยู่ในหลักอริยมรรคมีองค์แปด มุ่งทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมีเพียงอย่างเดียวมาตลอด ๔๕ ปี จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นแม้ว่าสาธุชนของวัดพระธรรมกายจะมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก็เป็นสาธุชนที่ไม่ฝักใฝ่ในเรื่องความรุนแรง มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม มุ่งสั่งสมบุญและความบริสุทธิ์ให้ตนเองมากกว่าจะมีความสนใจในเรื่องการสร้างความวุ่นวาย แตกแยก หรือเป็นภัยคุกคามต่อสังคมดังที่ถูกกล่าวหา

4)วัดพระธรรมกายเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทางพระพุทธศาสนา องค์กรการพัฒนาทั่วโลก เพราะการมุ่งมั่นเข้าไปช่วยเหลือ ร่วมมือ ในการสร้างแต่คุณประโยชน์ให้แก่นานาชาติและส่วนรวมให้เป็นหน้าเป็นตาแก่ประเทศไทย เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ การทำงานอย่างทุ่มเทของวัดพระธรรมกายนั้น ที่สุดแล้วจึงเป็นการสร้างประโยชน์โดยรวมให้แก่ประเทศ เป็นการเสริมสร้างให้ประเทศมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ ไม่ใช่การทำลายความมั่นคง

5)วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่ร่วมแก้ไขปัญหาครอบครัว ปัญหาเยาวชน และชุมชนมาโดยตลอด พยายามส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิต โดยการปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง มีโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ โครงการดาวแห่งความดี ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนในช่วงเวลาต่างๆ จนถึงการฝึกอบรมเยาวชนให้ได้รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมชาวพุทธ เพราะมีความเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้จะทำให้เด็กและเยาวชนของชาติเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นทรัพยากรที่มีค่าของชาติและมีคุณธรรมจริยธรรม สิ่งเหล่านี้คือการสร้างอนาคตให้แก่สังคมและประเทศชาติ มิได้เป็นภัยต่อความมั่นคง

6)วัดพระธรรมกายเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟูวัดร้าง ส่งเสริมให้เกิดชุมชนชาวพุทธที่เข้มแข็งในพื้นที่ต่างๆ มีเป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนามีความเข้มแข็ง ทำให้ผู้คนในท้องถิ่นได้กลับมามีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นที่พึ่งที่อบอุ่นอีกครั้งเหมือนในสมัยอดีต สิ่งนี้เป็นการทำเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เป็นภัยคุกคามความมั่นคง

7)โครงการเทเหล้าเผาบุหรี่ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าวัดพระธรรมกายมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ผาสุก ปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าทั้งสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติดต่างๆนั้นเป็นภัยคุกคามที่แท้จริง ทั้งมีส่วนทำให้ประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรมากมายเพื่อแก้ปัญหาที่สืบเนื่องมาจากสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติดต่างๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาอาชญากรรมและการพนัน ปัญหาการทำทารุณกรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยมากมาย ความมุ่งมั่นตั้งใจเหล่านี้ของวัดพระธรรมกาย เป็นสิ่งที่ทำแล้วเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ไม่ใช่เป็นการทำลายความมั่นคง

8)วัดพระธรรมกายแม้จะถูกมองว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ มีสาธุชนผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมาก มีระบบระเบียบของตนเองอย่างชัดเจน แต่การสร้างระบบระเบียบที่ชัดเจนเช่นนี้ขึ้นมา เป็นการนำเอาคำสอนที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนามาศึกษา เรียนรู้ ปรับใช้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจนได้ประสิทธิภาพ และวัดพระธรรมกายก็ได้นำเสนอสิ่งเหล่านี้ออกสู่สาธารณชนอยู่ตลอดเวลาว่า การที่วัดพระธรรมกายก้าวมาถึง ณ จุดนี้ได้ เป็นเพราะว่า “วัดพระธรรมกายนำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้อย่างจริงจัง” เช่นเดียวกับที่มีมาในสมัยพุทธกาล และการมีระบบระเบียบที่งดงามเช่นนี้ คือ อานุภาพของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เป็นภัยต่อความมั่นคง

 

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist