การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก คือ แนวทางนำศีลธรรมคืนสู่สังคมไทย

สถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบัน

ยุคเกษตร

“ปัจจัยการผลิตหลัก” คือ ที่ดิน ดังนั้น ผู้คนจึงอยู่ประจำถิ่น “วัด” คือ ศูนย์กลางชุมชน เป็นทั้งที่ประชุมคน เช่น โรงเรียน, โรงแรม, ศาล และสถานบันเทิง ฯลฯ พระสงฆ์ทำหน้าที่ตั้งรับญาติโยมอยู่ในวัด ไม่ต้องไปชวนคนเข้าวัดเพราะเขามาวัดอยู่แล้ว

ยุคอุตสาหกรรมและยุคข้อมูลข่าวสาร
“สถานที่ทำงานหลัก” คือ บริษัท, ห้างร้าน และโรงงาน ผู้คนมีการย้ายถิ่นฐานกันมาก คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่หางานทำในเมือง

“วัดในชนบท” เหลือเพียงคนแก่และเด็กจึงอ่อนกำลังลง ส่วน “วัดในเมือง” มีประชากรรอบวัดเพิ่มขึ้นมากมาย แต่วัดไม่คุ้นเคยกับชุมชนรอบวัด บางคนบ้านอยู่ติดวัดมา ๑๐ ปี ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าอาวาส
มีสถาบันสังคมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาก เช่น โรงเรียน, โรงแรม, สถานบันเทิง หรือสถานพักผ่อนหย่อนใจ วัดไม่ใช่ศูนย์กลางของชุมชนอีกต่อไป หากพระสงฆ์มัวแต่ตั้งรับอยู่ในวัด คนจะไม่เข้าวัด นอกจากเวลามีพิธีกรรมตามประเพณี เช่น งานศพ, งานบวช หรือวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น
วัดจำนวนมากปรับตัวไม่ทันตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม สังคมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและข้อมูลข่าวสารแล้ว แต่วัดส่วนใหญ่ยังอยู่ในยุคเกษตร บ้างก็พยายามดึงคนเข้าวัดโดยอาศัยมหรสพ ดูหมอ ใบ้หวย พิธีกรรมตามความเชื่อต่าง ๆ

“สถานภาพของพระภิกษุ” จากที่เคยเป็นผู้นำทางความคิดของสังคมก็ตกต่ำลง คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยคิดว่าตนมีความรู้มากกว่าพระสงฆ์
ผลลัพธ์ คือ ประชาชนค่อย ๆ เหินห่างจากวัด เหลือผู้ที่ยังร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่บ้างเพียงร้อยละ ๖๙ อีกร้อยละ ๒๕ เป็นชาวพุทธแต่ในนาม ที่เหลืออีกร้อยละ ๖ เป็นผู้นับถือศาสนาอื่น คนเข้าวัดน้อยลงทุกที วัดใหญ่กลางกรุงบางแห่ง มีประชากรรอบวัดนับแสนคน แต่มีคนมาถือศีลวันพระไม่ถึง ๑๐ คน
ศาสนาอื่นกำลังรุกหนัก หากปล่อยสถานการณ์ให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ชาวพุทธจะเหลือน้อยลง พระภิกษุจะเหลือน้อยลง วัดจะร้างมากขึ้นเรื่อย ๆ พระพุทธศาสนาจะเสื่อมลง จนอาจสิ้นสูญจากประเทศไทย เหมือนกับประเทศอินเดีย

ทางแก้ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก

ในครั้งพุทธกาล หลังตรัสรู้ธรรมได้ราว ๕ เดือน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประชุมพระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกของโลก และทรงประทานโอวาทความตอนหนึ่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่อความเอ็นดูแก่โลก...”

จะเห็นได้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก พระองค์ไม่ได้ให้พระนั่งรอคนมาเข้าวัด แต่ให้รุกออกไปให้ธรรมะกับประชาชน แม้พระองค์เองก็ทรงทำอย่างนั้นเหมือนกัน พระพุทธศาสนาขยายไปทั่วชมพูทวีปด้วยการเผยแผ่เชิงรุกนี่เอง

ตัวอย่างการเผยแผ่เชิงรุกของวัดพระธรรมกาย

1. การจัดตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

หากไม่มีกิจกรรมชาวพุทธก็จะเฉา ต้องมีกิจกรรมจึงจะคึกคัก กิจกรรมที่ทำได้ง่าย คือ การตักบาตร วัดพระธรรมกายจึงประสานพระสังฆาธิการ และชวนสาธุชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ จัดตักบาตรพระร่วมกัน คราวละพันรูปบ้าง หมื่นรูปบ้าง เพื่อปลุกกระแสชาวพุทธให้ตื่นตัว

2. การบวชพระแสนรูป

ขณะนี้จำนวนพระภิกษุ สามเณรลดลงเรื่อย ๆ วัดร้างจึงเพิ่มมากขึ้น วัดที่ไม่มีพระภิกษุอยู่เลยมี ๕,๙๐๐ วัด ที่ยังไม่ร้าง แต่ใกล้ร้าง คือ เหลือพระหลวงตาอายุมากอยู่เพียงวัดละ ๑ – ๒ รูป อีกเกือบ ๒๐,๐๐๐ วัด

ทางแก้ คือ การจัดบวชพระคราวละแสนรูป โดยกระจายไปบวช ณ วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปีละ ๒ รุ่น ในช่วงภาคฤดูร้อนรุ่นหนึ่ง และช่วงเข้าพรรษาอีกรุ่นหนึ่ง หลังอบรมผู้ที่มีจิตศรัทธาบวชต่อไม่สึกให้ไปช่วยกัน “พัฒนาวัดร้าง ให้เป็นวัดรุ่ง”

3. การสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะในหมู่เยาวชน

“เยาวชน” คือ อนาคตของชาติและพระพุทธศาสนา แต่เด็กรุ่นใหม่ไม่คุ้นกับพระสงฆ์ ไม่คุ้นกับวัด ห่างเหินพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสัญญาณอันตราย ทางวัดจึงสนับสนุน “โครงการเด็กดีวีสตาร์” ปีละล้านคน เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่ง และคนดีของพ่อแม่และสังคม

โดยการให้ทำการบ้าน ๑๐ ข้อ เช่น ให้กราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน สวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนนอน ตื่นเช้าเก็บผ้าห่มเครื่องนอนให้เรียบร้อย สมาทานศีล ๕ ทุกวัน ออมทรัพย์ทุกวัน จับดีครูและเพื่อน ช่วยงานบ้านทุกวัน เป็นต้น เพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเยาวชน

4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปต่างประเทศ

ถ้าศาสนาพุทธอยู่แต่ในประเทศอินเดีย เมื่อศาสนาพุทธสูญสิ้นจากอินเดียก็เท่ากับสูญหายไปจากโลกนี้ แต่เพราะมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศ จึงยังคงมีพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เราจึงมีหน้าที่ต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาอารยประเทศด้วย

วัดพระธรรมกาย ได้ส่งพระภิกษุไปเผยแผ่ยังประเทศต่าง ๆ ปัจจุบัน มีวัดสาขา ๘๕ แห่ง ใน ๓๓ ประเทศ มีโครงการบวชพระนานาชาติเป็นประจำทุกปี แยกกลุ่มอบรมด้วยภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

ชาวไทยมีรากฐานผูกพันกับพระพุทธศาสนากว่า ๒,๐๐๐ ปี แม้ผู้ที่ไม่ค่อยได้ถือศีล นั่งสมาธิก็ยังมีความศรัทธาผูกพันกับพระพุทธศาสนา

ชาวพุทธที่ตื่นตัวแม้มีไม่มากนัก แต่ถ้าทั้งพระทั้งโยมสามัคคีร่วมใจกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก พระพุทธศาสนาจะพลิกฟื้นรุ่งเรืองขึ้นในประเทศไทยได้อีกครั้งแน่นอน และจะขยายสู่นานาอารยประเทศ ศีลธรรมและความสงบร่มเย็นจะกลับคืนมาสู่โลก

ภาพกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขนาดใหญ่ หลากหลายรูปแบบที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้น จึงถือเป็นการเผยแผ่เชิงรุกที่สำคัญ เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา นำศีลธรรมกลับคืนมาสู่สังคมอีกทางหนึ่ง

 

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist