เปิดโลกทัศน์

โมเดลไต้หวัน

“ไต้หวัน จากที่มีชาวพุทธเพียง ๑% เพิ่มเป็น ๘๐% ด้วยความสามัคคีขององค์กรพุทธทุกแห่ง ทำสิ่งที่ตนถนัด แต่ไม่โจมตีกัน”

 

ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ประชากรในไต้หวันที่เป็นชาวพุทธจริง ๆ รู้จักศีล ๕ และรู้จักเจ้าชายสิทธัตถะ มีประมาณร้อยละ ๑ ที่เหลือส่วนใหญ่นับถือลัทธิเต๋า ไหว้เจ้า นับถือลัทธิขงจื้อ และนับถือศาสนาอื่น ๆ บ้าง ประธานาธิบดีเจียงไคเชก และบุตรชายคือประธานาธิบดีเจียงจิงกัวเป็นชาวคริสต์ ปกครองประเทศแบบเผด็จการต่อเนื่องกันเกือบ ๔๐ ปี 

อ่านต่อ

โมเดลไทย

ไทยมีองค์กรพุทธที่เข้มแข็งหลายแห่ง ถ้าไม่ทะเลาะโจมตีกันเอง ต่างฝ่ายต่างทำงานที่ตนถนัด พุทธจะเจริญเต็มแผ่นดินไทยและขยายสู่นานาอารยประเทศ

ประเทศไทยมีวัดและองค์กรพระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งหลายแห่ง ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศใดเลย คนไทยเป็นคนฉลาด มีความสามารถเฉพาะตัวไม่น้อยหน้าคนชาติใดในโลก

อ่านต่อ

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist