แนวคิดและหลักการ

หลักคำสอน

ความเชื่อว่า บุญบาปมีจริง นรกสวรรค์มีจริง เป็นสัมมาทิฐิพื้นฐานในพระพุทธศาสนา

 

ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เป็นที่ยอมรับในความสุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีมารยาทดี มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น แต่แปลกประหลาดที่ในขณะเดียวกัน ก็มีผู้โจมตีวัดพระธรรมกายว่าสอนผิด จึงน่าศึกษาว่า จริง ๆ แล้วคำสอนของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไร

 

อ่านต่อ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก คือ แนวทางนำศีลธรรมคืนสู่สังคมไทย

สถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบัน

ยุคเกษตร
“ปัจจัยการผลิตหลัก” คือ ที่ดิน ดังนั้น ผู้คนจึงอยู่ประจำถิ่น “วัด” คือ ศูนย์กลางชุมชน เป็นทั้งที่ประชุมคน เช่น โรงเรียน, โรงแรม, ศาล และสถานบันเทิง ฯลฯ พระสงฆ์ทำหน้าที่ตั้งรับญาติโยมอยู่ในวัด ไม่ต้องไปชวนคนเข้าวัดเพราะเขามาวัดอยู่แล้ว

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์วัดพระธรรมกาย

ศีลธรรมดีถ้วนหน้าภายในปี ๒๕๖๓ Morality for all by the year 2020

วิสัยทัศน์วัดพระธรรมกาย “ศีลธรรมดีถ้วนหน้าภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Morality for All by the Year 2020” วัดพระธรรมกายมองว่า ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐสุด ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ สังคมปัจจุบันทั้งในประเทศไทย และทั่วโลกกำลังโหยหาธรรมะ แต่ขาดองค์กรพุทธที่ทำงานเผยแผ่เชิงรุกอย่างจริงจัง ทำให้คนรุ่นใหม่ห่างเหินธรรมะ

อ่านต่อ

จุดอ่อนวัดพระธรรมกาย

จุดอ่อนสำคัญที่สุดของวัดพระธรรมกาย คือ อ่อนประชาสัมพันธ์

จุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของวัดพระธรรมกาย
อ่อนประชาสัมพันธ์
ทางวัดพระธรรมกายมีเจตนาดี ตั้งใจฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนสู่สังคม มีพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกาที่มีอุดมการณ์ เสียสละอุทิศตน มีความรู้ความสามารถหลายพันรูป/คน มีญาติโยมนับล้านคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ตั้งใจให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา มีกิริยามารยาทงดงาม มีระเบียบวินัย แต่ภาพลักษณ์ของวัดกลับถูกแต่งเติมป้ายสี จนผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดคิดว่า วัดไม่ดี สอนผิดเพี้ยน

อ่านต่อ

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist