กองงานเลขานุการ

กองสำนักงานประสานงาน DOU

กองบัณฑิตวิทยาลัย DOU

กองกิจการนิสิต DCI

กองสนับสนุนและบริการ DCI

กองวิชาการ DCI

กองบริหาร DCI

กอง DELC

กองงานวิจัย

ศูนย์วิทยบริการ

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ใช้เฉพาะสำนักการศึกษาห้ามเผยแพร่