ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

คำสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ชาวพุทธเถรวาท คือ ชาวพุทธที่ยึดมั่นในวาทะของพระเถระ ซึ่งก็คือพระอรหันต์ 500 รูป ที่ประชุมกันทำสังคายนาครั้งที่ 1 หลังพุทธปรินิพพาน 3 เดือน เพื่อรวบรวมเรียบเรียงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่ และแบ่งกันทรงจำสืบทอดมาถึงปัจจุบัน คือพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกบาลี เป็นแม่บทคำสอนที่ชาวพุทธเถรวาทให้ความเคารพศึกษา เป็นกรอบคำสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท

 

อ่านต่อ

คนพาลเท่านั้นที่ไม่สรรเสริญการให้ทาน

พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนพาลเท่านั้นที่ไม่สรรเสริญการให้ทาน อย่าหลงประเด็นโจมตีว่า คนทำบุญมากไปคนไทยใช้เงินกับอบายมุขกว่า ๑ ล้านบาท/ปีมากกว่าทำบุญ ๑๐ เท่า

ปัจจุบัน มีบางคนโจมตีคนที่ทำบุญว่า โง่ ทำบุญมากไปไม่นานจะหมดตัว บ้างก็พยายามรณรงค์ให้คนทำบุญน้อย ๆ ซึ่งการกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นจากความตระหนี่ในใจเป็นมูลเหตุ ผิดหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อ่านต่อ

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist